fbpx

REGULAMIN Move On Akademii Tańca Sportowego

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług Akademii Tańca oraz prawa i obowiązku Uczestników Zajęć.
 2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. „Akademia Tańca” – Move On Akademia Tańca Sportowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-348) przy ul. Jana Kilińskiego 185, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000766095, o kapitale zakładowym 112.000 zł, NIP: 7282834954, REGON: 382279871, sąd rejestrowy, w którym znajdują się akta: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS;
  2. „Uczestnik” – osoba korzystająca z usług Akademii Tańca i uczestnicząca w Zajęciach;
  3. „Zajęcia” – zajęcia taneczne prowadzone przez Trenera w ramach usług oferowanych przez Akademię Tańca;
  4. „Trener” – osoba prowadząca Zajęcia w Akademii Tańca;
  5. „Opłata” – opłata należna Akademii Tańca z tytułu udziału Uczestnika w Zajęciach;
  6. „Strona internetowa” – strona internetowa Akademii Tańca dostępna pod adresem http://www.moveonakademia.pl

Zajęcia w ramach Akademii Tańca

RODZAJE ZAJĘĆ

 1. Akademia Tańca oferuje Zajęcia grupowe oraz indywidualne.
 2. Zajęcia grupowe odbywają się na różnych poziomach zaawansowania:
  1. Grupy Rekreacyjne, według podziału wiekowego:
   • dla dzieci do 7 lat;
   • dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat;
   • dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat;
   • dla osób powyżej 15 roku życia;
  2. Grupy Zamknięte (formacje taneczne):
   • młodsza;
   • starsza;
   • młodzieżowcy;
  3. Grupy Open.
 3. Zajęcia zróżnicowane są pod względem rodzaju tańca oraz stopnia trudności. O przydzieleniu Uczestnika do Zajęć z uwagi na stopień trudności oraz poziom zaawansowania technicznego Uczestnika decyduje ostatecznie Trener lub kierownictwo Akademii Tańca.
 4. Zajęcia prowadzone są przez Trenerów wyznaczonych przez Akademię Tańca.
 5. Zajęcia rozpoczynają się w terminie wskazanym na Stronie internetowej lub w siedzibie Akademii Tańca.
 6. Zajęcia odbywają się w w salach tanecznych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305. Ze względów organizacyjnych Akademia Tańca może wskazać Uczestnikom inne miejsce prowadzenia Zajęć, o czym poinformuje Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Akademia Tańca ma prawo do zmiany Trenera, terminu Zajęć danej grupy, lub do odwołania Zajęć danej grupy, o czym poinformuje za pośrednictwem Strony internetowej (zakładka aktualności) oraz profilu (fanpage) na Facebooku.
 8. W przypadku niepełnoletnich Uczestników konieczne jest przedstawienie przed rozpoczęciem Zajęć pisemnej zgody rodziców lub innych opiekunów prawnych na udział w Zajęciach – formularz zgody dostępny jest na Stronie internetowej.

ZAPISY NA ZAJĘCIA

 1. W Zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie Uczestnicy zapisani na konkretne Zajęcia.
 2. Na zajęcia można zapisać się:
  1. osobiście w recepcji Akademii Tańca;
  2. telefonicznie pod numerem: 504087077;
  3. za pośrednictwem formularza na Stronie internetowej pod adresem: moveonakademia.pl/
 3. Zapisanie Uczestnika na Zajęcia w sposób określony powyżej stanowi wyłącznie rezerwację miejsca na Zajęciach. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest wniesienie przez Uczestnika opłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Niewniesienie przez Uczestnika Opłaty przed rozpoczęciem Zajęć powoduje anulowanie dokonanej rezerwacji.
 4. Liczba Uczestników w grupie jest ograniczona. Maksymalna ilość uczestników w jednej grupie to 25 osób.
 5. W przypadku, gdy liczba:
  1. Uczestników zapisanych na Zajęcia nie przekracza 50% danej grupy Akademia Tańca może połączyć grupę z inną albo zmienić godziny lub terminy Zajęć;
  2. Gdy liczba uczestników zapisanych na zajęcia nie przekracza 7 osób, Akademia Tańca może odwołać Zajęcia – w takim przypadku Akademia Tańca zwróci zapisanym Uczestnikom wniesioną przez nich Opłatę za odwołane Zajęcia.

TERMINY ZAJĘĆ I OPŁATY

 1. Terminy Zajęć grupowych oraz indywidualnych są ustalane na początku sezonu,  obowiązującego od września do końca czerwca. Terminy wyjazdów na zawody, konkursy, przeglądy przedstawiane są z miesięcznym wyprzedzeniem z wyjątkiem sytuacji niezależnych od Akademii Tańca.
 2. Wysokość Opłat za Zajęcia ustalana jest na początku sezonu. Wysokość i rodzaj Opłaty zależą od rodzaju Zajęć wybranych przez Uczestnika. Wszystkie podane ceny Zajęć są cenami brutto za jednego Uczestnika wyrażonymi w złotych polskich. Aktualny cennik Zajęć znajduje się na Stronie internetowej oraz jest dostępny w siedzibie Akademii Tańca.
 3. Jeżeli termin Zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, miesięczna Opłata za Zajęcia Grupy Zamkniętej nie ulega zmniejszeniu, pozostali Uczestnicy Zajęć grupowych mają możliwość odrobienia ich w tygodniu następującym po tym dniu.
 4. Uczestnik może wybrać i opłacić:
  1. zajęcia pojedyncze;
  2. zajęcia grupowe rozliczane miesięcznie;
  3. karnet: miesięczny lub dla określonej liczby zajęć.
 5. Opłaty grupowe rozliczane miesięczne oraz  semestralne dotyczą kolejnych Zajęć w danej grupie, co oznacza, że nie ma możliwości rozdzielenia ich na inne zajęcia. Uczestnik może wykupić karnet OPEN uprawniający go do wejścia na pojedyncze zajęcia, z wyjątkiem zajęć w Grupach Zamkniętych.
 6. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osobę trzecią.
 7. Opłaty w karnecie określają ilość zajęć oraz posiadają termin ważności.
 8. Akademia Tańca dopuszcza możliwość rozłożenia Opłaty za udział w Zajęciach w Grupach Zamkniętych na raty, w oparciu o zawartą w tym celu z Uczestnikiem umowę. Wzór umowy w tym zakresie znajduje się w recepcji Akademii Tańca.
 9. Opłata może zostać wniesiona na jeden w następujących sposobów:
  1. gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub kredytowej w siedzibie Akademii Tańca;
  2. poprzez system sprzedaży internetowej dostępny na stronie http://www.moveonakademia.pl/rezerwacje/.
 10. Opłata powinna zostać wniesiona przed rozpoczęciem Zajęć.
 11. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, proszone są o poinformowanie o tym pracownika recepcji w terminie 3 dni po dokonaniu opłaty.
 12. Akademia Tańca nie zwraca Opłat za pojedyncze nieobecności na Zajęciach.
 13. Uczestnik zmieniający grupę, rozlicza się według stawek obowiązujących w nowych grupach, zgodnych z cennikiem za pojedyncze Zajęcia lub karnet.
 14. Akademia Tańca nie zwraca Opłat za zakupiony i niewykorzystany karnet. Niewykorzystane Zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotu Opłat.
 15. Uczestnik posiadający wykupiony karnet może usprawiedliwić swoją nieobecność na Zajęciach zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim. W takim wypadku Akademia Tańca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności karnetu.
 16. W przypadku zrezygnowania z Zajęć rozliczanych miesięcznie lub semestralnie w trakcie miesiąca, uiszczona przez Uczestnika Opłata nie podlega zwrotowi. Rezygnacja wywiera skutek z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego.
 17. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, kupującemu bilet wstępu na zajęcia lub karnet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Ze względów bezpieczeństwa, Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowej zmiany obuwia przed przystąpieniem do Zajęć oraz zastosowania stroju właściwego z uwagi na rodzaj Zajęć (Uczestnicy otrzymają informacje co do stroju i rodzaju butów zmiennych od Trenerów prowadzących Zajęcia).
 2. W trakcie Zajęć na sali tanecznej przebywać mogą jedynie Uczestnicy oraz upoważniony personel Akademii Tańca, w szczególności Trenerzy lub osoby sprawujące funkcje administracyjno-organizacyjne.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo oraz ciągłość zajęć, Trener ma prawo odmówić wstępu na Zajęcia spóźnionym Uczestnikom.
 4. Na salach tanecznych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów, z wyjątkiem napojów w zakręcanych plastikowych butelkach.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt dostępnych na salach tanecznych, korzystania z sal tanecznych zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy wejściu oraz pozostawiania ich w stanie czystym i niezniszczonym po zakończeniu Zajęć.
 6. Na terenie Akademii Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożycia alkoholu lub innego rodzaju środków odurzających.
 7. Pracownicy Akademii Tańca sprawują opiekę nad niepełnoletnimi Uczestnikami wyłącznie na terenie Akademii Tańca.

ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. zachowania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Akademii Tańca, w szczególności niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z zajęć innym Uczestnikom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Akademii Tańca słów powszechnie przyjętych za obraźliwe, jak również zachowanie uwłaczające godności innych Uczestników lub osób z obsługi Akademii Tańca, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć;
  2. stosowania się do przepisów przeciwpożarowych, oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów lub pracowników Akademii Tańca;
  3. weryfikowania stanu swojego zdrowia przed przystąpieniem do Zajęć, w szczególności zasięgnięcia opinii lekarza co do możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz uczestniczenia w zajęciach tanecznych;
  4. natychmiastowego powiadomienia Trenera o złym samopoczuciu albo o doznanym podczas Zajęć urazie lub kontuzji – w przypadku gdy Uczestnik jest niepełnoletni Trener lub kierownictwo Akademii Tańca natychmiast poinformuje o tym jego rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Trener ma prawo nie dopuścić do Zajęć osób, co do których nabrał podejrzenia, że:
  1. ich stan zdrowia nie pozwala na udział w Zajęciach;
  2. znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających innego rodzaju lub osób, które w jakikolwiek sposób naruszają Regulamin lub porządek publiczny, a w razie stwierdzenia którejś z opisanych powyżej okoliczności w trakcie Zajęć instruktor ma prawo wykluczyć takie osoby z Zajęć.
 3. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu Zajęć, Uczestnik  nie może przebywać w sali tanecznej bez zgody Trenera.
 4. Uczestnicy zajęć w Grupach Zamkniętych zobowiązani są w przypadku rezygnacji z zajęć w danej grupie do złożenia  druku rezygnacji, który dostępny jest w recepcji Akademii Tańca.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Akademia Tańca ponosi odpowiedzialność wobec Uczestników na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności Akademia Tańca nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników za skutki zdarzeń niezawinionych przez Akademię Tańca.
 2. Akademia Tańca nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik może ubezpieczyć się w tym zakresie własnym staraniem i na własny koszt, przy czym Uczestnicy biorący udział w Zajęciach w Grupach Zamkniętych zobowiązani są do posiadania takiego ubezpieczenia.
 3. Akademia Tańca udostępnia Uczestnikom szatnię z zamykanymi na klucz szafkami w celu przebrania się i pozostawienia ubrań i rzeczy na czas trwania Zajęć, przy czym wszelkie rzeczy wartościowe Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem Zajęć zdeponować w recepcji (np.: klucze do samochodu, portfel, laptop, biżuterię, telefon itp.).
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone Akademii Tańca, w szczególności za zniszczenia dokonane w mieniu Akademii Tańca.
 5. W razie utraty przez Uczestnika kluczyka do szafki w szatni bądź w razie jego zniszczenia, Akademia Tańca może obciążyć Uczestnika opłatą w kwocie 50 zł (w celu pokrycia kosztów usługi ślusarskiej plus wymiany zamka na nowy). Uczestnik ma obowiązek poinformować o tym fakcie odpowiedniego pracownika administracyjnego Akademii Tańca. W takim wypadku nie jest również dozwolone otwieranie szafki z użyciem innych kluczy lub narzędzi przez użycie siły.

Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Akademia Tańca rozpatrzy reklamację złożoną przez Uczestnika niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Akademia Tańca pisemnie poinformuje Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Akademia Tańca.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Akademię Tańca zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników przekazywane są każdorazowo przy okazji ich zbierania.
 4. Akademia Tańca może publikować materiały z zajęć, na których został utrwalony wizerunek ich uczestników, w szczególności układy zajęć grupowych. Uczestnik zgadza się na publikację swojego wizerunku w ramach tych materiałów. Uczestnik może w każdym momencie odwołać swoją zgodę na publikację wizerunku, w takim wypadku Akademia Tańca niezwłocznie wycofa publikację wskazanych przez Uczestnika materiałów

Własność intelektualna

Wszelkie choreografie, techniki nauczania, układy taneczne wykorzystywane podczas Zajęć oraz materiały opublikowane na Stronie internetowej oraz na profilach Akademii Tańca w mediach społecznościowych stanowią jej własność intelektualną. Zabrania się pod wyciągnięcia konsekwencji prawnych ich wykorzystywania bez pisemnej zgody kierownictwa Akademii Tańca.

Postanowienia końcowe

 1. Akademia Tańca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W przypadku braku akceptacji ze strony Uczestnika albo rodziców lub opiekunów niepełnoletniego Uczestnika, przysługuje mu prawo rezygnacji z uczestnictwa w Zajęciach.
 2. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w recepcji Akademii Tańca oraz na Stronie internetowej.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019r.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatności.